top of page

Riksbanken lämnade räntan oförändrad vid 3,75 procent

Riksbanken lämnade igår räntan oförändrad vid 3,75 procent men sänkte räntebanan. Riksbanken meddelar vidare att om inflationsutsikterna står sig kan styrräntan sänkas två eller tre gånger under andra halvåret. Mot bakgrund av att terminer på interbank-räntan (Stibor) med lösen i december handlades till 3,13 procent före räntebeskedet är dessa utsikter väl inprisade i marknaden.


För 2025 går uppfattningarna isär om styrräntan där räntemarknaden tror att styrräntan sänks tre gånger under våren 2025 till 2,25 procent medan Riksbankens prognos är att styrräntan i snitt ska vara 2,9 procent under 2025 från tidigare prognos på i snitt 3,0 procent.


Anledningen till att prognosen för styrräntan justerats ner något är att Riksbanken anser att inflationen i grunden utvecklas gynnsamt, att konjunkturen bedöms vara något svagare och att kronans växelkurs är något starkare. Riksbankens prognoser för KPI och KPIF under 2025 är 1,3 (1,5) och 1,8 (1,9) procent medan prognosen för BNP 2025 är 1,7 (1,9) procent, Riksbankens prognos från i mars inom parentes.


Intressant är att Riksbankens prognoser i vissa delar avviker kraftigt från Konjunkturinstitutets (KI) prognoser från den 19 juni där bland annat prognosen för BNP 2025 är 2,2 procent från tidigare 2,5 procent. KPI under 2025 tros bli 0,4 procent även om prognosen för KPIF 2025 är 1,6 procent och snarlik Riksbankens prognos på 1,8 procent. KI:s prognos för styrräntan är 3 procent vid årsskiftet och 2,25 procent i snitt under 2025 d.v.s. klart lägre än Riksbankens prognos men i linje med räntemarknadens.


Vår tolkning av det senaste styrräntebeskedet och prognosuppdateringarna från Riksbanken och KI är att den svenska privatkonsumtionen kommer att gynnas kraftigt av sjunkande boräntor vilket bidrar till lägre KPI och högre tillväxt i slutet av 2024 och 2025. Detta syns tydligt i KI:s prognos med lägre KPI (0,4 procent) och hög BNP (2,2 procent) för 2025. Ytterligare en faktor som kommer pressa inflationen är den högre arbetslösheten som väntas stiga till 8,5 procent i slutet av 2024 enligt både Riksbanken och KI för att sedan sjunka under 2025. Här vill vi lägga in en asterisk då detta sammantaget med att råvarupriserna stigit kraftigt under 2024 ånyo kan komma att elda på inflationen vilket skulle få framför allt KI:s prognoser för 2025 att komma på skam. Kanske är det därför som Riksbanken väljer att inte ge någon prognos om ytterligare styrräntesänkningar 2025?Utveckling under året för utvalda marknaderComments


Commenting has been turned off.
bottom of page