top of page

PAM Distressed Opportunities - Kvartalsuppdatering

PDO Q1 2024  

PDO fortsatte under det första kvartalet att expandera portföljen och strategin att förvärva underprisade fastighetsobligationer efterlevs vilket synliggörs av att Investeringssportföljens anskaffningspriser i genomsnitt är 80 procent av det nominella beloppet. Investeringsportföljens placeringar resulterade i att substansvärdet på Preferensaktierna ökade till 103,14 procent sedan start den 28 november. Det som generellt bidragit till att skapa avkastning i Investeringsportföljen är fortsatta prisuppgångar på obligationer från emittenter vilka bibehållit eller förbättrat sin relation till kreditmarknaden. Lägg därtill att Investeringsportföljen sammantaget har snittkuponger på 13,3 procent vilket löpande genererar avkastning utöver förväntade kursstegringar från i innehavda obligationerna.

 

En reflektion som PDO gör är att Stibor 3-mån nu sjunkit under 4,0 procent för första gången sedan början av augusti 2023. Detta är ett trendbrott pådrivet av en ökad tilltro till att Riksbanken sänker styrräntan i maj eller som senast i juni. Rimligen kommer detta inom kort att synas i sjunkande bolåneräntor och därmed, med viss fördröjning, även på sjunkande boendekostnader och lägre inflation, framför allt KPI.   Utveckling under året för utvalda marknader

Comentarios


bottom of page