top of page

Marknadskollen - Utvalda Q4 rapporter


Utvalda Q4 rapporter


Dometic

Dometic avslutade 2022 svagt, vilket var väntat. Inledningen på 2023 lär knappast bli bättre. Det justerade EBITA-resultatet uppgick till 430 miljoner kronor, vilket var betydligt sämre än väntat. Omsättningen var 6 172 miljoner kronor i kvartalet, en organisk tillväxt på -11 procent till följd av lagerrensning. Fritt kassaflöde 2022 uppgick till 1,3 miljarder kronor jämfört med 740 miljoner kronor 2021. Minskat lager och lägre kundfordringar bidrog positivt.

Utsikter för Q1 2023

"Vi ser optimistiskt på de långsiktiga trenderna inom Mobile Living-branschen, men det är svårt att förutsäga hur den rådande makroekonomiska situationen kommer att påverka verksamheten på kort sikt. Vi förväntar oss en successiv återhämtning av efterfrågan inom Service & Aftermarket under de kommande kvartalen och en fortsatt stabil utveckling inom Distribution. Inom OEM förutser vi en fortsatt försvagad efterfrågan under de kommande kvartalen.”


Utdelningen sänks till 1,3 kronor per aktie från 2,45 kronor per aktie förra året. ”Den förra ägaren av Igloo, ACON, har inlett en stämningsansökan mot Dometic med vissa anspråk relaterade till aktieköpsavtalet (Stock Purchase Agreement, SPA). Vi är övertygade om att stämningsansökan helt saknar grund, bestrider den med eftertryck, och vi har

även inlämnat ett yrkande om att ärendet ska ogillas. Avseende den föregivna grupptalan mot Dometic, som pågått i USA sedan 2016, avvisade en federal domstol i Florida ärendet i sin helhet. Ärendet är nu avslutat utan någon skadeståndsskyldighet från Dometics sida.”


Trelleborg

Trelleborg redovisade ett väldigt stabilt och bra fjärde kvartal. Både omsättningen på 8,1 miljarder kronor och det justerade rörelseresultatet på 1 239 miljoner kronor var bättre än väntat. Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 15 procent i kvartalet och vinsttillväxten var 34 procent.


Fritt kassaflöde uppgick till 3,3 miljarder kronor helåret 2022, samma nivå som 2021. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 15,9 procent. Utdelningen höjs till 6 kronor per aktie från 5,5 kronor per aktie förra året.


Utsikter för Q1 2023

”Efterfrågan bedöms vara lägre än det fjärde kvartalet 2022, justerat för säsongsmässiga variationer. Vi såg dock att orderingången inom framför allt byggrelaterade segment dämpades under den senare delen av året jämfört med tidigare kvartal. I närtid kommer vi erhålla över 20 miljarder kronor från redan aviserade avyttringar, vilket öppnar för flera alternativ att utveckla koncernen ytterligare.”


SCA

Även SCA kom in med ett resultat för det fjärde kvartalet som var sämre än väntat. Omsättningen uppgick till 4 873 miljoner kronor i kvartalet, 2 procent högre jämfört med det fjärde kvartalet 2021. Rörelseresultatet på 1 590 miljoner kronor var 8 procent under förväntan och 34 procent lägre än samma period föregående år.


Massa och Containerboard (kartong) redovisade betydligt lägre resultat än väntat. EBITDA-resultatet för Massa ökade dock med 36 procent jämfört med samma period föregående år. För Containerboard sjönk resultatet med 13 procent. Utdelningen höjs med 25 öre till 2,5 kronor per aktie.

”Det bokförda värdet på SCAs skogstillgångar har ökat till 97,9 (84,5) miljarder SEK per 31 december 2022 till följd av fortsatt ökande transaktionspriser på skogstillgångar i norra Sverige.” Priserna har ökat 13 procent på ett år.

”Efterfrågan på sågade trävaror har fortsatt varit svag inom såväl byggvaruhandeln som nybyggnation i de flesta geografier. Till följd av svag efterfrågan har också försäljningspriserna minskat i jämförelse med föregående kvartal. Efterfrågan på kraftliner har sjunkit under perioden till följd av lägre efterfrågan på förpackningar. Den lägre efterfrågan har lett till att det genomsnittliga försäljningspriset på kraftliner var lägre än föregående kvartal.”


Utvalda marknaders utveckling i år


Comentarios


bottom of page