top of page

Marknadskollen – 16 september 2022Vi står onekligen inför en utmanande vinter. Hur kommer vi konsumenter påverkas av de höga elpriserna? Hur kommer konsumtionen förändras? Hur kommer företagen att hantera de högre kostnaderna? Även de högre räntorna påverkar oss konsumenter, mer än vad företagen påverkas generellt i och med en ganska låg skuldsättning bland bolagen.

Till följd av de negativa utsikterna – att efterfrågan sannolikt kommer att försvagas rejält – sjunker nu råvarupriser generellt. Olja, stål, koppar, aluminium med flera råvaror har fallit i pris ordentligt från topparna tidigare i år. Det är positivt för många företag då kostnaden för insatsvaror sjunker.Det största hotet mot börsen är inte en lågkonjunktur utan bestående höga räntor. Att ekonomin har sina upp- och nedgångar är helt naturligt och något företagen kan hantera på ett bra sätt. Ett eller två år av sämre resultat förändrar inte värdet på bolaget särskilt mycket. Större delen av värdet ligger längre ut i tiden, och det krävs strukturella förändringar för att det värdet ska förändras. Om däremot den långa räntan (10-årig statsobligation), som används som riskfri ränta och är en del av diskonteringsfaktorn i de värderingsmodeller som investerare använder, ökar kraftigt innebär det väsentligt lägre aktiekurser.


Den svenska 10-årsräntan står i cirka 1,9 procent. Vi har sedan lång tid använt en riskfri ränta på 2 procent i våra värderingsmodeller, även när 10-åringen handlades till negativa räntor. Vi har således satt golvet för vad vi anser vara en ”normal” ränta till 2 procent. Nu, för att ta höjd för högre räntor, använder vi en riskfri ränta på 3 procent. Om vi tar Electrolux som exempel så är det motiverade värdet med våra antaganden 205 kronor per aktie med en riskfri ränta på 3 procent och 238 kronor per aktie med en riskfri ränta på 2 procent. En ränteuppgång på 1 procentenhet sänker alltså värdet med 14 procent. Skulle räntan etablera sig på till exempel 5 procent blir värdet 158 kronor, allt annat lika. Högre ränta bör dock innebära högre tillväxt. Det är ett vedertaget nationalekonomiskt samband. Så om vi ska räkna med högre räntor i våra värderingsmodeller bör vi även justera våra tillväxtantaganden, vilket påverkar värdet positivt. Electrolux-aktien handlas för övrigt på drygt 120 kronor för tillfället.


Att räntorna har lämnat negativt territorium är positivt men väsentligt högre räntor även från dagens nivåer är ett reellt hot mot aktiemarknaden, och ett betydligt större sådant än en lågkonjunktur. Låt oss hoppas att inflationen kan tyglas och att vi redan innan året är slut får uppleva lägre inflationssiffror.Utveckling i år på utvalda marknader

Comments


bottom of page