top of page

Marknadskollen – 7 oktober 2022


När vänder marknaden? Som vanligt ingen som vet!


Vi rekommenderar de kunder som vill in i aktiemarknaden nu att köpa vid olika tillfällen då det är väldigt svårt med tajmingen. Med tanke på osäkerheten inför vinterns utmaningar i form av framför allt energi- och räntekostnader kommer aktiemarknaden sannolikt vara volatil åtminstone resten av året. Vår förhoppning är att vi får lite mer klarhet kring hur bolagen hanterar rådande utmaningar när rapporterna för det fjärde kvartalet publiceras i slutet av januari nästa år. Då har vi haft en period av generell inflation samtidigt som energikostnaderna inte bör bli så mycket värre från nivån i december.


Vi utgår ifrån att rapportperioden för det tredje kvartalet, som börjar på allvar med Atlas Copcos rapport den 19 oktober, vittnar om ett ganska bra tredje kvartal men med försiktiga utsikter. Stålbadet för företagen, som kommer att skilja agnarna från vetet, kommer i det fjärde kvartalet i år och det första kvartalet nästa år.


Vi är övertygade om att det går att köpa in sig i bra bolag till attraktiva värderingar idag.


De svenska fastighetsbolagen står för drygt 50% av alla utestående högavkastande (High Yield) företagsobligationer. Detta är en naturlig konsekvens av att bolagen diversifierat sin upplåning så att dom inte blir beroende av bankfinansiering samtidigt som marknadsräntorna varit så låga att man kunnat emittera obligationer till mycket fördelaktiga villkor. Detta har varit speciellt fördelaktigt i Europa och med euro-denominering där tillgången på likviditet varit nästan obegränsad. När nu marknadsräntorna stiger blir framför allt de euro-emitterade obligationerna, vilka företrädelsevis har fasta (och låga) kupongräntor, relativt ointressanta då investerare kan få snarlik kupongavkastning på statspapper, men till lägre risk. Obligationspriserna sjunker därför i värde för att spegla de nya ränteförhållandena, något som kallas för ränterisk.


Detta räcker dock inte utan fastighetsbolagen påverkas även verksamhetsmässigt av de stigande räntorna vilka gör både befintliga obligationer med rörlig kupongränta dyrare för bolagen och negativt påverkar det värdet av fastighetsbestånden som diskonteras med hjälp av den högre marknadsräntan, något som kallas kreditrisk. Resultatet av dessa ränterörelser blir mycket påtagligt i aktiekurserna där till exempel Balders börsvärde, graf nedan, minskat från 114 till 42,5 miljarder i år. Vänder vi åter blicken till kreditmarknaden slår ränteuppgången och framför allt den ökade osäkerheten kring inflationsutveckling hårt på priserna för fastighetsbolagens juniora obligationer och ännu hårdare mot de perpetuella obligationerna vilka i sin karaktär kan förlängas av emittenten även om det negativt påverkar emittentens relation med kreditmarknaden och riskerar att negativt påverka emittentens rating.

Exempel: Balder* har en perpetuell obligation på 350MEUR med 3% fast kupongränta som Balder kan påkalla lösen av den 7 mars 2023 (Call datum). Obligationen handlas till 89% av sitt nominella belopp vilket, givet att obligationen löses in den 7 mars 2023 ger en de facto avkastning på 13,75%. Utgår vi från att VD Erik Selin på Balder honorerar gängse regler på kreditmarknaden och påkallar lösen av obligationen måste detta anses som en mkt intressant investering.

Utveckling på utvalda marknader i år

Comments


bottom of page