top of page

Lansering av PDO - PAM Distressed OpportunitiesIgår beslöt Riksbanken att inte höja styrräntan ytterligare utan att, i linje med ECB och Fed, avvakta effekten av redan genomförda räntehöjningar, vilka bidragit till att inflationen sjunkit kraftigt under 2023. Räntemarknaden prisar sedan tidigare in räntesänkningar från Fed i USA till våren och efter gårdagens besked från Riksbanken prisas nu räntesänkningar in i Sverige till nästa höst.

Mot bakgrund av kraftigt stigande räntor sedan våren 2022 har transaktions- och kapitalmarknaden för framför allt fastighetsbolag blivit dysfunktionell och priserna på många utestående fastighetsobligationer handlas till nivåer som anses ”distressed”.

PDO - PAM Distressed Opportunities AB (publ) är ett investeringsbolag som skapats för att ta del av förväntade värdestegringar bland utvalda fastighetsbolagsobligationer och andra skuldinstrument. Placeringsstrategin bygger på ett tillvaratagande av de till synes överdrivna prisnedgångarna som de senaste 18 månadernas räntestegringar har skapat. Genom att investera till kraftiga rabatter får PDOs investeringsportfölj inte bara hög löpande kupongavkastning utan även förväntad värdestegring givet att emittenten honorerar sina åtaganden.

Fastighetsbolagens åtaganden kommer att vara lättare att infria om styrräntan sänks, vilket nu beräknas ske det tredje kvartalet 2024. Då, om inte förr, är det också rimligt att anta att transaktionsmarknaden normaliseras, att riskviljan i kapitalmarknaden återvänder och att tillgångar som nu handlas till stor substansrabatt återfår intresse och att refinansieringsrisken därmed avtar.

Bifogat är en one-pager som beskriver PDO och pågående emission av preferensaktier vilken beräknas till 100 mkr och vars investeringar initieras inom kort. Löpande information kommer att ske via anvisad hemsida efter att emissionen stängt.

Denna information ska inte ses som placeringsråd eller rekommendation. Informationen kan visa sig vara ofullständig och PDO ansvarar inte för skada, varken direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i denna information. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i PDO kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. PDO kommer att investera i högavkastande obligationer och andra räntebärande värdepapper som kan uppvisa en hög marknadskorrelation både på en ökande och minskande marknad. Informationsmemorandum och anmälningssedel kan erhållas av PAM Capital.


PAM Distressed Opportunity - PDO - One Pager Preferensaktier
.pdf
Ladda ner PDF • 512KB
 

Utveckling under året för utvalda marknaderComments


bottom of page