top of page

PAM Capital Impactfonden - Maj 2022


Impactfonden är en högräntefond som bara investerar i hållbara obligationer. Fonden följer definitionen att en hållbar obligation har granskats av en oberoende firma inom ESG-analys och kategoriserats enligt ICMA (International Capital Market Association) som grön, social, hållbar eller hållbarhetslänkad. Gröna investeringar ska vara miljömässigt hållbara enligt EU:s gröna taxonomi. Emittenten har genomgått vår investeringsprocess vars syfte är att granska att avsikten med finansieringen inte bryter mot några av FN:s 17 globala mål. Därtill ska investeringen främja Fondens syfte vilket avseende gröna obligationer generellt är att begränsa klimatförändringar, arbeta för energieffektivitet och premiera miljöprestanda och avseende sociala obligationer att främja socialt välbefinnande. Fonden följer PRI:s (Principles for Responsible Investment) sex ambitionsprinciper avseende bolagsstyrning, sociala och miljömässiga ansvarstaganden.


Hållbarhet

I maj undertecknade 16 EU-parlamentariker en resolution för att försöka blockera inkluderingen av gas och kärnkraft som hållbara investeringar i EU:s gröna taxonomi. Resolutionen kommer dock att behöva godkännande från 20 av de 27 medlemsländerna för att förkasta inkluderingen.


Enligt EurActiv planerar det kommande tjeckiska EU-ordförandeskapet att fokusera på lagar som premierar gröna byggnader. Tjeckien vill säkerställa gehör från övriga medlemsländer kring EU:s byggnadsbestånd, som står för cirka 40% av EU:s totala energiförbrukning och 36% av dess växthusgasutsläpp. Det franska ordförandeskapet i Europeiska Unionens råd upphör den 30 juni.


Enligt Reuters har industriministeriet i Japan sagt att deras offentliga och privata sektorer kommer att behöva investera totalt 1200 miljarder dollar för att minska användandet av kol under de kommande 10 åren och uppnå landets mål att bli koldioxidneutral år 2050.


Det är fortsatt osäkert vad som kommer att hända med Nord Stream 2, det tysk-ryska oanvända gasprojektet som hittills kostat 11 miljarder dollar. Det är i nuläget osannolikt att rörledningen som är 1234 km lång och byggdes för att fördubbla gasflödet från Ryssland till Tyskland kommer sättas i bruk. Frågor kring dess miljöpåverkan börjar nu resas av olika miljöorganisationer.


Den svenska regeringen uppgav i maj att de gett Vattenfall ett förnyat och utökat tillstånd att bygga en vindkraftspark utanför Sveriges södra kust som kommer att producera tillräckligt med el för cirka 500 000 bostäder varje år.
Global Ekonomi

Den tyska inflationen steg med 8,70% i maj beräknat på årsdata. Energipriserna ökade med 38,30% och livsmedelspriserna med 11,10%. Detta är den högsta inflationsnivån sedan oljekrisen 1973-74 och som ett resultat av detta uppgick den europeiska inflationen till 8,10% i maj trots att den franska inflationen landade på 5,80%. Talen är inte bara höga utan avviker även stort från förväntningarna.


Inför inflationsstatistiken uttalade ECB:s vicepresident till Bloomberg att ECB beräknar att inflationen når 6,1% 2022 och 2,70% 2023. Inflationssiffrorna för maj kommer med stor sannolikhet att få ECB att höja räntorna i juli med 0,25% och därefter ytterligare två gånger i höst. Detta blir kontroversiellt då BNP-tillväxten är avtagande från att under Q1 ha varit 5,10% på årsbasis har den nu nedreviderats med 1,30% till 2,90%. Vid behov av ytterligare nedrevideringar av BNP kommer detta rimligen att sätta ränteåtstramningarna a eras ytterligare nedåt.


High Yield-marknaden

Europeiska BB+ krediter upplevde en stökig majmånad där iTraxx X-Over steg från +420 bps till +490 bps för att sedan återgå. Dessvärre fick många emittenter inte se sina obligationer återgå till högre priser på grund av bristande likviditet och stora skillnader i yield mellan snarlika obligationer med annan denominering. Detta var framförallt tydligt i slutet av maj då obligationspriserna på framför allt EUR-denominerade förlagslån i fastighetssektorn sjönk kraftigt. Som exempel handlas Balders, Castellums, Heimstaden Bostads/ABs förlagslån i EUR till yield på mellan 10% och 12% från normalt 3% till 6%.


Sett till High Yield-obligationer (HY) som helhet och enligt data från DNB Markets minskade EUR-denominerade HY med -1,80% under maj samtidigt som SEK HY minskade -1,30% och NOK HY med -0,60%. Sedan årsskiftet har nordiska HY visat styrka jämfört med svagare EUR HY, med en totalavkastning på -0,80% jämfört med EUR HY på -8,30%. Detta förklaras delvis av att den nordiska marknaden är kraftigt exponerad mot FRN-obligationer och därmed motståndskraftig mot stigande räntor.Fondutveckling

Impactfonden - Klass A - backade -0,71% i maj som en effekt att rådande obalans i framförallt den europeiska kreditmarknaden. Inga kursrörelser i portföljen kan hänföras till negativa företagshändelser. Impactfonden fortsätter att ligga i topp i sin Morningstar-kategori (Ränte - SEK obligationer, flexibel, högrisk) trots en nedgång på 0,25% under året och överavkastar även ett snitt av svenska HY-obligationer vilka enligt DNB Markets haft en totalavkastning i år på -1,40%.


När obligationsräntorna stiger kraftigt som de gjort under 2022 sjunker priset på fastförräntade värdepapper i sekundärmarknaden – något som varit tydligt i fondens jämförelseindex – vilket då återspeglar den högre räntenivån. Reporäntan som styr referensräntan (Stibor) för rörliga FRN-obligationerna är dock statisk och styrd av Riksbanken. Stibor har sedan årsskiftet endast stigit med 0,50% vilket ökar kupongerna i tex 5-åriga FRN-lån med lika mycket, att jämföra med kupongerna i nyemitterade 5-åriga statspapper som ökat med 1,50%. Denna ränteskillnad (ränterisk) kompenseras av att priset på 5-åriga FRN-lån sjunker vilket resulterar i en högre yield. Ju större ränteskillnad och ju längre löptid på FRN-lånen desto större prisnedgång. Så snart räntekurvan normaliserats återgår priserna till att spegla ett normalläge men fram till dess Riksbanken kommit närmare slutet av sin räntehöjningsperiod kan vi anta att räntekurvan fortsätter att vara brant.


Vårt jämförelseindex, som till stor del består av obligationer med fast ränta, steg under maj med 0,11% till följd av marginellt sjunkande marknadsräntor.


Arise, tidigare Arise Windpower, ägnar sig åt finansiering, konstruktion, försäljning och långsiktig förvaltning av förnybar elproduktion. Arise affärsmodell består av tre områden inom förnybar el: Projektutveckling, försäljning av projekt, produktion och försäljning av el och elcertifikat. För närvarande innehar Arise en projektportfölj på cirka 2 600 MW, varav 1 000 MW finns i Sverige. Arise förvaltningsportfölj omfattar 1 350 MW i Sverige och Norge. Arise har 10 stycken egna vindkraftsparker i södra Sverige, totalt 139 MW. Arise är noterat på Nasdaq Stockholm med ett börsvärde på 1,9 miljarder SEK.


Med vänlig hälsning,

Impact-teamet

Hör gärna av dig till en av våra Wealth Managers för mer information.


Comments


bottom of page