top of page

Juridisk information

PAM Capital AB, vidare kallad PAM Capital, är registrerade fondförmedlare och i denna egenskap är vi registrerade hos Bolagsverket samt står under Finansinspektionens tillsyn.

 

Inom kapitalförvaltning är vi registrerade som ett värdepappersbolag och övervakas av Finansinspektionen i Sverige. Vår högsta prioritet är att du ska vara nöjd med det arbete som vi utför. Om du ändå skulle känna att du inte är helt nöjd är du välkommen att kontakta oss.

Mönster_edited.png
PENSUM-OFFICE_Lev_12_lowres.jpg

Vill du prata med en av våra medarbetare?

Mönster_edited.png
 • Klagomålshantering
  PAM Capital står under Finansinspektionens tillsyn och följer Finansinspektionens allmänna råd om klagomålshantering avseende finansiella tjänster till konsumenten (FFFS 2002:23). Vi på PAM Capital strävar alltid efter att våra kunder ska vara nöjda med våra tjänster. Skulle det finnas något som du som kund är missnöjd med är det viktigt att du hör av dig till oss så snart som möjligt och framför dina synpunkter. Vi behandlar klagomål på ett effektivt och omsorgsfullt sätt. I första hand ber vi dig kontakta den medarbetare på PAM Capital som du har haft kontakt med i ärendet det gäller. Lämna ett skriftligt klagomål Om du är fortsatt missnöjd, ber vi dig att skriftligen kontakta klagomålsansvarig på PAM Capital. Det är bra om du bifogar kopior på relevanta handlingar och anger vilka personer på PAM Capital som du har haft kontakt med i ärendet. Beskriv ditt ärende och vad du är missnöjd med. Vi har som ambition att besvara inkomna klagomål inom 14 dagar. Skulle det ta längre tid än så, exempelvis av utredningsskäl, kommer vi att informera dig om detta. Hit skickar du ditt ärende PAM Capital Att: Klagomålsansvarig Box 3902 111 44 Stockholm Du kan även mejla ditt ärende till klagomal@pamcapital.se Kostnadsfri rådgivning Du kan få kostnadsfri rådgivning och vägledning genom Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå samt genom den kommunala konsumentvägledningen. Konsumenternas Bank- och finansbyrå samt Konsumenternas Försäkringsbyrå Telefonnummer: 0200-22 58 00 Hemsida: www.konsumenternas.se Om du inte är nöjd Om du inte är nöjd med PAM Capitals hantering av ditt klagomål kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller allmän domstol. Allmänna reklamationsnämnden Telefonnummer: 08-508 860 00 Hemsida: www.arn.se
 • Ersättningspolicy
  PAM Capital följer Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning (FFFS 2011:1). PAM Capitals ersättningspolicy är upprättad i linje med vår affärsstrategi, mål och värderingar och överensstämmer med principerna för skydd av kunder och investerare. Policyn ska främja PAM Capitals möjligheter att attrahera och behålla kompetent personal och ska vidare säkerställa att en sund kapitalbas för bolaget och den finansiella företagsgruppen upprätthålls över tid. Policyn syftar även till att främja sunt och effektivt risktagande genom att tydliggöra nivån för tolererad risk för PAM Capital. Policyn fastställs årligen av styrelsen och omfattar samtliga anställda inom bolaget. Önskar du att ta del av PAM Capitals ersättningspolicy i sin helhet går det bra att mejla oss på hello@pamcapital.se
 • Riktlinjer för hantering av intressekonflikter
  PAM Capital har upprättat en Policy för hantering av intressekonflikter och incitament i enlighet med gällande lagstiftning, däribland Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Nedan följer en sammanfattning av denna policy. Vill du ta del av PAM Capitals Policy för hantering av intressekonflikter och incitament i sin helhet går det bra att mejla oss på hello@pamcapital.se Syfte och omfattning Syftet med policyn är att fastställa och tillämpa effektiva riktlinjer för att förhindra intressekonflikter, samt fastställa organisatoriska och administrativa förfaranden i syfte att vidta rimliga åtgärder för att förhindra att kundernas intressen påverkas negativt av intressekonflikter. Policyn syftar även till att säkerställa att alla anställda och uppdragstagare har god kunskap om de styrande reglerna samt vidtar rimliga åtgärder för att identifiera, förhindra och hantera verkliga och potentiella intressekonflikter. Policyn omfattar intressekonflikter på såväl företagsnivå som personal där relevant person innefattar personer som tillhör PAM Capitals personal eller personer i nära relation samt personer som inte tillhör personal eller släkt, men som deltar i PAM Capitals verksamhet, exempelvis konsulter, externa rådgivare, ombud eller underleverantörer. Ansvar och roller Policyn fastställs årligen av styrelsen. VD ansvarar för att utvärdera eventuella uppkomna situationer som kan anses innebära intressekonflikter. Om en intressekonflikt kan anses föreligga, ska VD besluta om hur man på bästa sätt ska säkerställa att ingen part otillbörligt gynnas eller hur intressekonflikten ska hanteras. Identifiering av intressekonflikter PAM Capital och dess anställda ska löpande identifiera och dokumentera potentiella intressekonflikter. Detta sker genom följande processer: årliga workshops i processen för nya produkter och tjänster (NPAP) innan beslut fattas om förändringar i PAM Capitals verksamhet vid utlagd verksamhet innan uppdragsavtal tecknas i samband med anställning och löpande under anställning gällande sidouppdrag i samband med anställning gällande tidigare personliga och yrkesmässiga relationer genom bedömning av styrelseledamot som ämnar att engagera sig i uppdrag utanför PAM Capital samt genom årliga engagemangsrapporter vid ledningsprövning av ny styrelseledamot. Identifierade intressekonflikter beskrivs och riskbedöms i ett dokument och uppdateras årligen eller vid uppkomst av ny intressekonflikt. Åtgärder för hantering av intressekonflikter Generella åtgärder som PAM vidtar för att undvika intressekonflikter: utbildning vid anställning samt genom årlig kunskapsuppdatering dualitet – ingen anställd ska ensam utföra alla moment i en transaktion eller dess efterföljande kontroller ersättningar till anställda har utformats på sätt som inte ska gynna intressekonflikt mellan kund och den anställde anställd i PAM får inte tillhandahålla en tjänst till sig själv eller närstående. Fullständig information om åtgärder och policyn i sin helhet kan begäras ut skriftligen genom att mejla oss på hello@pamcapital.se
 • Allmänna villkor
  Läs våra Allmänna villkor här.
bottom of page