top of page

Hållbarhetspolicy

PAM Capital AB (”Pensum”) tar ansvar för den miljö- och sociala påverkan som uppkommer till följd av Pensums verksamhet. Pensum har en ambition att informera sina kunder om hållbara investeringar för att därmed indirekt skapa möjligheter till ett mer hållbart samhälle. Vi eftersträvar att göra långsiktigt bra miljöval och arbetar med ständiga förbättringar för att vår verksamhet ska bli mer hållbart och för att bidra till en socialt trygg och stimulerande arbetsplats. Vi är medvetna om att vår verksamhet påverkar miljön men också att vi via verksamheten kan eftersträva hållbara placeringar och ett hållbart ansvar från de företag vi investerar i och arbetar med.

ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER

Pensum är ett värdepappersbolag och har ett ansvar att bidra till ett hållbart samhälle och ska alltid sträva efter att bedriva en hållbar verksamhet. Hållbarhet omfattar miljöansvar, socialt ansvar och ett ansvarsfullt styrelseskick. I miljöarbetet ska vi uppfylla de bindande krav som våra intressenter ställer på oss, samt lagar, föreskrifter och andra regleringar. Pensum omfattas även som finansiellt institut av kraven på transparens i EU:s Disclosureförordning (EU) 2019/2088 och ska verka för att investerare, kunder och allmänhet har en god bild av det hållbarhetsarbete som Pensum bedriver.

 

Pensums ambition är att över tid ta hänsyn både till de direkta och indirekta aspekterna av vårt hållbara agerande samt skapa en god struktur för att arbeta med hållbarhetsfrågor. Inom Pensum är hållbarhetsarbetet alla medarbetares ansvar. Vi ser hållbarhet som en självklar och nödvändig förutsättning för både vår egen verksamhet och verksamheterna i de företag i vilka vi genomför investeringar. Vi arbetar därför med hållbarhetsfrågan i hela vår verksamhet och strävar efter att integrera hållbarhet i våra tjänster. Vi har valt att dela upp vårt hållbarhetsarbete i Hållbar Verksamhet och Socialt Ansvarstagande.

HÅLLBAR VERKSAMHET

 

Pensum är ett tjänsteföretag och bedriver sin verksamhet primärt via digitala kontakter med investerare och tredje parter. Vi försöker att minimera vår papperskonsumtion och återvinner papper och annat material. Våra informationsutskick och avtal hanteras digitalt precis som inkommande information som årsredovisningar etcetera. Vi använder moln- och webbaserade programvaror vilka skall underlätta för våra kunder att erhålla information utan att behöva skriva ut densamma. Våra medarbetare utbildas primärt genom distans- och webkurser för att spara tid och minimera resande och transporter till fysiska möten har i allt större utsträckning ersatts av digitala möten.

Pensums miljöpåverkan är främst indirekt, genom investeringar i företag vilka i sina respektive verksamheter påverkar miljön. Genom att ta ett hållbarhetsansvar i samband med investeringar kommer Pensum att bidra till hållbar utveckling i samhället. Pensum tar också ett socialt ansvar både via investeringar och via driften av vår egen verksamhet. Pensum har nolltolerans mot mutor och korruption och utbildar våra medarbetare för att de ska vara välinformerade och kunniga inom både miljömässig, social och bolagsstyrd hållbarhet.

Hållbar kapitalförvaltning

Pensum har som målsättning att vara en långsiktig investerare. Vi gör investeringar där vi bedömer att det finns en långsiktig och pålitlig ledning, långsiktigt hållbar verksamhet och där affärsmodellen är begriplig och analyserar löpande våra portföljbolag. Pensum har tydliga förväntningar på att portföljbolag ska hantera väsentliga hållbarhetsrisker och möjligheter i sina respektive verksamheter och genom hela värdekedjan. Det är styrelsen i varje portföljbolag som ansvarar för bolagets hållbarhetsstrategi och att säkerställa dess genomförande.

Pensum ska i sin kapitalförvaltning och investeringsrådgivning vara etiskt ansvarsfull och samtidigt sträva efter hög riskjusterad avkastning för våra kunder. En grundläggande förutsättning för detta är att göra en noggrann och systematiserad genomlysning av de investeringar som Pensum kan komma att genomföra inom ramen för förvaltningen eller ger råd om inom investeringsrådgivning.

Vi är övertygade om att företag som är medvetna om sin påverkan på miljön är bättre rustade att hantera associerade risker och mer benägna att ha en långsiktigt hållbar affärsmodell på plats. Vi förväntar oss att bolagen säkerställer en miljömedveten affärsstrategi. Via selektiva investeringar uppmuntrar vi indirekt bolag att hitta energieffektiva lösningar, sänka utsläpp av växthusgaser, bidra till ansvarsfull vattenanvändning, minska avfall och användningen av giftiga kemikalier samt välja hållbara material i produkter.

Hållbar rådgivning

Pensum strävar efter att vara den naturliga rådgivaren för investerare vilka prioriterar ett hållbara investeringar och samhällsansvar. Vi strävar efter att rådgivare alltid ska ha tillgång till relevanta hållbarhetsanalyser varför vi för en kontinuerlig dialog med portföljbolagen. Hållbarhetsanalyser och ansvarsfullt ägande ska vara integrerade delar i rådgivningen och kapitalförvaltningen.

I vår rådgivning utgår vi från gällande skattelagstiftning och undviker att rekommendera kunderna upplägg som är otillåtna eller som ligger i gråzonen mellan det tillåtna och det otillåtna. Pensums investeringsrådgivning ska spegla finansiellt och etiskt sunda investeringar och regleras i Pensums Policy för portföljförvaltning. Vi håller oss uppdaterade kring och arbetar löpande för att efterleva myndigheternas regelverk kring penningtvätt, mm.

Hållbara investeringar

Vid utvärdering av en potentiell investering identifieras och bedöms hållbarhetsrisker och möjligheter. Det är våra förvaltare som är ansvariga för att integrera hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen och vid behov ta hjälp av externa rådgivare för genomförandet av relevant analys.

 

Pensum exkluderar vissa typer av bolag och verksamheter i sin kapitalförvaltning och investeringsrådgivning, kopplade till någon av följande typer av bolag eller verksamheter, i linje med Fondbolagens förening framtagna branschstandard:

• Företag som producerar eller distribuerar pornografiskt material

• Företag där produktion eller distribution tobaksvaror motsvarar mer än 5% av omsättningen

• Företag där produktion eller distribution av alkohol för icke-medicinskt bruk motsvarar mer än 5% av omsättningen

• Företag där produktion av förbränningskol motsvarar mer än 5% av omsättningen

• Företag som producerar cannabis för icke-medicinskt bruk

• Statsobligationer utgivna av länder som allvarligt försummar grundläggande sociala och politiska rättigheter eller som är föremål för FN:s säkerhetsråds sanktioner

• Företag som är upptagna på EU:s sanktionslista

Hållbart ägande

Pensum verkar för hållbarhet genom aktivt ägande. Genom god och löpande dialog med portfölj-bolagen, följer vi bolagen i deras hållbarhetsarbetet. Våra förvaltare analyserar hållbarhetsstatus och stödjer portföljbolagens strategier och affärsplaner med hänsyn till minimering av hållbarhetsrisker och utveckling av potentiella möjligheter. Vi tror att en ambitiös hållbarhetsstrategi kommer att synliggöras i avkastningen till våra kunder och därtill ett generellt samhällsvärde. Som investerare vill Pensum agera och medverka till en hållbar utveckling.

Hållbar bolagsstyrning

Pensum uppmuntrar portföljbolagen att säkerställa en god bolagsstyrning vilket exempelvis inkluderar ansvarsfulla leverantörsled, efterlevnad av lagstiftning, affärsetik, rättvis skattepraxis och visselblåsningssystem. Vi förväntar oss att portföljbolagen ska arbeta proaktivt mot korruption i alla dess former. Vi vill att portföljbolagen ställer hållbarhetskrav på sina leverantörer och att de kontrollerar att kravställningen efterlevs.

SOCIALT ANSVARSTAGANDE

Pensum respekterar mänskliga rättigheter inklusive anständiga arbetsvillkor och anser att goda relationer mellan chefer, anställda, leverantörer och affärspartners leder till bättre affärsmässiga resultat. Vi förväntar oss att våra portföljbolag respekterar och upprätthåller internationellt erkända mänskliga rättigheter och lagar om anställning för att främja hållbar ekonomisk tillväxt. Likaså att de avvisar tvångs- och barnarbete och säkerställer nolltolerans för all form av diskriminering. Portföljbolagen ska vidare tillhandahålla hälsosamma, säkra och trygga arbetsmiljöer.

Kännetecknande för Pensums företagskultur är en obyråkratisk organisation som utgår från ett demokratiskt och jämställt synsätt som främjar lagarbete och initiativtagande och där den enskilde medarbetaren tidigt kan få ett betydande enskilt ansvar och möjlighet att växa. Ständig fortbildning av personalen avser att skapa bästa möjliga service till våra kunder.

Pensums kontor är centralt belägna i ljusa lokaler med ergonomiska arbetsplatser. Medarbetare har möjlighet och utrustning för distansarbete. Medarbetare på Pensum väntas bidra till en positiv arbetsmiljö där samtliga är inkluderade i gemenskapen och visar respekt för varandras olikheter. Det är viktigt att anställda agerar genom att själva markera att kränkande beteende är oacceptabelt eller att uppmärksamma detta till närmaste chef. Pensum har en särskild visselblåsarfunktion där anställda kan anmäla regelöverträdelser eller andra allvarliga missförhållanden. Dessa anmälningar hanteras med sekretess och anonymitet i enlighet med gällande regler.

Inkluderande arbetsplats

Pensum ser mångfald och olikheter som en tillgång på arbetsplatsen och vi jobbar aktivt för att tillvarata kompetens och potential, och ge alla medarbetare samma rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning, ålder och socioekonomisk bakgrund. Pensum arbetar också för att få fler kvinnor i företaget. Vi tror att en ökad jämställdhet inte bara stärker engagemang hos våra medarbetare utan att det även ger långsiktiga vinster. Pensum accepterar ingen form av kränkande särbehandling eller trakasserier. Alla chefer i verksamhet tar signaler på sådant beteende på högsta allvar och kommer sedan att skyndsamt och diskret utreda situationen och säkerställa att ovälkommet beteende upphör.

Personalförmåner

Pensum erbjuder sina medarbetare generösa semestervillkor och förmånliga pensions- och försäkringslösningar. Vi har inga kortsiktiga incitament i vår ersättningspolicy. Alla heltidsanställda har rätt till friskvårdsbidrag. Motion, hälsa och sammanhållning är något företaget värdesätter högt och vi anordnar kontinuerligt aktiviteter och sammankomster för våra anställda.

Kompetensutveckling

Pensum vill ge sina medarbetare goda möjligheter till både extern och intern utbildning samt underlätta för att tidigt i arbetsrollen utvecklas genom nya arbetsuppgifter och ansvar.

Socialt engagemang

Som företag vill vi också ta ett bredare samhällsansvar och samarbetar och stödjer organisationer som aktivt jobbar för en bättre omvärld som till exempel minskad fattigdom och ökad jämställdhet, bland annat inom socialt entreprenörskap. Vi jobbar för att motverka stress hos våra medarbetare och minska sjukskrivningar, bland annat genom bra villkor för föräldraledighet och en flexibel arbetsplats.

Denna policy är fastställd av PAM Capitals AB:s styrelse, som också fastställer Riktlinjer för integrering av hållbarhetsrisker/due diligence. Policyn utvärderas årligen och uppdateras om det bedöms nödvändigt. Senast uppdaterad 1 september 2022.

bottom of page