top of page

Positiva besked på kapitalmarknadsdagar


Trelleborg Sealing Solutions
Trelleborg Sealing Solutions, copyright Trelleborg AB.

Igår höll både Concentric och Trelleborg kapitalmarknadsdagar. Båda bolagen presenterade nya, mer ambitiösa finansiella mål som togs emot positivt av aktiemarknaden. Vi äger både Concentric och Trelleborg i Nordenportföljen och bibehåller en positiv syn efter nyheterna igår.


Concentric

Sammantaget ser vi utsikterna för Concentric som goda. Bolaget gynnas av elektrifieringen av tunga fordon, en trend som vi bedömer kommer pågå under många år framöver och ger goda förutsättningar för fortsatt tillväxt. Dessutom har bolaget historiskt genererat en mycket hög avkastning på kapitalet och en rörelsemarginal som har legat på i genomsnitt 19 procent de senaste åtta åren. Dock har det förvärvade EMP en lägre rörelsemarginal och investeringar inom elektrifiering kommer att kosta, vilket påverkar rörelsemarginalen negativt framgent. Vi bedömer att en uthållig rörelsemarginal är 17 procent. På kapitalmarknadsdagen presenterades de uppdaterade finansiella målen:

  • Den elektrifierade affären ska ha en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt på minst 15 procent över en konjunkturcykel och ”basverksamheten” ska visa en tillväxt på minst 3 procentenheter över marknadstillväxten.

  • Koncernen ska ha en rörelsemarginal på minst 16 procent.

  • Kassaflödesgenereringen ska motsvara minst 100 procent av justerat rörelseresultat.

  • Avkastningen på sysselsatt kapital ska vara minst 20 procent.

Utdelningspolicyn fortsätter att vara 33 procent av nettoresultatet men en ny skuldsättningspolicy lanserades som innebär att man inte ska överstiga en kvot mellan nettoskuldsättning och EBITDA på 2,5x.”Elektrifieringen av våra marknader gör att vi kan öka det värde som våra produkter kan leverera till kunderna och hjälpa dem att nå sina hållbarhetsmål. Det ökar också det antal av våra produkter som behövs för varje fordon och gör det möjligt att öka de intäkter som varje produkt genererar. Baserat på våra nya finansiella mål är avsikten att cirka 30 procent av vår försäljning ska komma från elektrifierade produkter 2028.” Förra året stod elektrifierade produkter för 17 procent av omsättningen. Ambitionen är att nå 25 procent 2025.


”Som en del av övergången från förbränningsmotorer till elfordon blir det en betydande ökning i både det antal Concentric-produkter som krävs per fordon, intäkterna per produkt och det värde produkterna kan leverera. Detta skulle öka vårt potentiella affärsbelopp från cirka 150 EUR för en förbränningsmotor till en lastbil till cirka 8 000 EUR för en batteridriven ellastbil.” Andelen elektrifierade produkter är än så länge relativt blygsam inom alla segment utom lastvagnar och bussar där andelen är 42 procent av försäljningen.

Trelleborg

Även Trelleborg uppdaterade sina finansiella mål under sin kapitalmarknadsdag:

  • Den totala årliga försäljningstillväxten över en konjunkturcykel ska uppgå till >8 procent, varav hälften organiskt. De senaste fem åren har den organiska tillväxten varit 5 procent per år i genomsnitt. Det tidigare målet var 5-8 procent.

  • EBITA-marginalen, exklusive jämförelsestörande poster, över en konjunkturcykel ska uppgå till minst 20 procent. 2022 uppgick EBITA-marginalen till närmare 18 procent. Det tidigare målet var EBIT-marginal om minst 16 procent.

  • Avkastningen på sysselsatt kapital (RoCE), exklusive jämförelsestörande poster, över en konjunkturcykel ska uppgå till minst 15 procent. Det tidigare målet var minst 14 procent.

De nya målen beror till största del på att däckverksamheten har avyttrats, men är ändå mer ambitiösa än väntat, framför allt marginalmålsättningen på minst 20 procent.

Om Trelleborg lyckas öka omsättningen med 8 procent per år och förbättra EBITA från närmare 18 procent till 20 procent år 2026 blir den genomsnittliga årliga vinsttillväxten 11 procent. Aktieåterköp under perioden gör att vinst per aktie ökar i en ännu snabbare takt.

Peter Nilsson, som tog över som vd år 2005, har mycket framgångsrikt förändrat Trelleborg. Framförallt har verksamheter av sämre kvalité ersatts av verksamheter av högre kvalité. Nyckeltalen har successivt blivit bättre. Det förmodligen viktigaste förvärvet gjordes dock innan Peter Nilsson tillträdde. Det var Polymer Sealing Solutions (PSS) som Trelleborg köpte år 2003, vilket lade grunden till affärsområdet Sealing Solutions som idag står för cirka 2/3 av koncernens vinst. Under Peter Nilssons ledning har den verksamheten utvecklats på ett väldigt imponerande sätt.

Nu när däckverksamheten är avyttrad är koncernen starkare än någonsin. Vi ser dock en risk i att pengarna bränner i fickan, men förhoppningsvis känner inte ledning och styrelse någon stress att spendera.

תגובות


bottom of page