top of page

Marknadskollen - 11 mars 2022


Aktiemarknad

Det är naturligtvis beklagligt att vi fortsätter att ha en osäker och stökig utveckling på de globala aktiemarknaderna till följd av kriget i Ukraina, men det skapar samtidigt möjligheter. Värt att poängtera i dessa tider är att ett bolags värde bestäms av framtida kassaflöden och risken i dessa. Eller annorlunda uttryckt; det är bolagens vinstutveckling som över tid är den primära drivkraften för börsen. Nu har börsen rasat främst som en följd av att investerare upplever risken som högre, och delvis som en konsekvens av lägre förväntningar på framtida vinster. En högre geopolitisk risk måste vi leva med, men hur vinsterna påverkas av det som händer i vår omvärld skiljer från bolag till bolag, vilket skapar möjligheter.


Att alla aktier dras med i nedgången, mer eller mindre mycket oavsett kvalité och vinstutsikter, är något vi vill utnyttja. Vi har därför lanserat en portfölj vi kallar Nordiska Möjligheter.

Vi har gjort en utvärdering av de aktier på de nordiska börserna som tappat mycket i värde i år och satt ihop en portfölj av aktier där vi särskilt stor potential, till en rimlig risk, när osäkerheten väl minskar. Det är en samling bolag av hög kvalitet, med stark finansiell historik, som vi anser har tagit orättvist mycket stryk i den här nedgången. Exempel på bolag i portföljen är Thule, H&M och Dustin.
Nedgångar på samtliga marknader som vi följer. Bäst klarar sig stora amerikanska bolag i form Dow Jones index (-8,71% på året)

Kreditmarknad

Igår presenterades inflationssiffror från USA som visade att den redan höga inflationen fortsätter att stiga. Totalt steg inflationen med 7,9% under februari vilket är den högsta nivån på 40 år och över nivån för januari som var 7,5%. Inget tyder på att detta skall mattas av under mars då oljepriset redan ökat med 15% sedan månadsskiftet. Lägg därtill att jämförelsetalet för inflationen under mars förra året var relativt lågt (2,6%) vilket påverkar baseffekten. Det återstår fortfarande att se i vilken omfattning inflationen letar sig in i lönerörelsen och därigenom ytterligare sätter press på bolag som redan drabbas hårt av stigande energi och råvarupriser samt bristande tillgång på insatsvaror.

Sammantaget indikerar rådande ekonomiska och geopolitiska situation på att tillväxten kommer minska pga utbudsstörningar, prisuppgångar och ändrade konsumentbeteenden. Mest tydligt kommer detta givetvis att bli i Ryssland med stagflation – hög inflationen pga rubelnedgång, hög arbetslöshet och därtill negativ tillväxt. Frågan är inte om utan i vilken utsträckning detta kommer påverka närliggande ekonomier som Finland, Baltikum, Polen etc men också resten av Europa vilket i olika utsträckning kommer att påverkas av detta. En slutsats vi drar är att väntade räntehöjningar från centralbanker både kommer att bli mindre och därtill generellt fördröjda. Troligen kommer det i stället att från regeringshåll bli tal om stimulanser och skattesubventioner.


Vår kreditförvaltning bevakar noga kursrörelserna bland, framför allt, svenska företagsobligation och har i rådande marknadsläge – med en ökad volatilitet - haft möjligheten att tillvarata en rad kursrörelser vilka inte haft sin motsvarighet i förändrat kreditrisk. En sådan transaktion är obligationer i SBB vilka kommit ner kraftigt i pris pga att SBB:s stamaktie blankats i stor utsträckning av utländska hedgefondförvaltare.


Comments


bottom of page