top of page

Inflationstakten svagare i maj - Återgången går dock sakta pga höga räntekostnader

Inflationen i maj slutade på +9,7 procent högre jämfört med maj 2022, vilket var en minskning från den +10,5 procentiga ökningen som skedde mellan april 2022 och april 2023. Inflationstakten beräknad som månadsförändring var +0,3 procent i maj, vilket är lägre än förändringen på +0,5 procent i april, inflationen är alltså stigande månad till månad men inflationstakten är minskande. Anledningen till att Sveriges inflationstakt (9,7 procent) är så mycket högre än Europas (6,1 procent) kan hänföras till att 1/3 del av inflationen kommer från stigande räntekostnader för bostadsrätter och egna hem.Andra bidragande inflationskomponenter är livsmedelspriserna som stigit med 14,8 procent på årsbasis och utgör 1,7 procent av inflationen för maj, samt hotell och restaurang som stigit med 9,2 procent på årsbasis och utgör 1 procent av majinflationen. Sett på månadsdata sjunker matpriserna för andra månaden i rad vilket är positivt även om det överskuggas av stigande räntekostnader.


Sist men inte minst bör vi beröra att den svenska kronan i år tappat -2,5 procent mot USD och -3,5 procent mot euron. Försvagningen de senaste 12 månaderna ligger på -4,7 procent mot USD och -8,2 procent mot euron. Sverige importerar varor och tjänster motsvarande cirka halva BNP där kostnaden för denna import steg med 9 procent under Q1 2023, att jämföra med exportvärdet som ökade 13 procent. Konsumenterna får bära de högre importpriserna, vilket påverkas av både valuta och underliggande lokala prisökningar, medan exporterande producenter gynnas av både den svaga valutan och de högre försäljningspriserna.


Comments


bottom of page