top of page

Inflationen för mars kom in långt under förväntan

Inflationen mätt som KPIF på årsbasis var 2,2 procent i mars och väsentligt lägre än Riksbankens prognos på 2,7 procent. Det bredare indexet KPI kom in på 4,1 procent varav 2,6 procentenheter kan relateras till boendekostnader (hyra och ränta). Mot bakgrund av att bankerna i slutet av 2023 började sänka bolåneräntorna kommer denna inflationsvariabel att minska kraftigt redan efter sommaren. 

 

Många oroar sig för inflationen på månadsdata som stigit i USA och Europa sedan december, se diagram nedan. Detta ska givetvis tas på allvar, men månadsdata i Sverige sticker inte ut och har ingen trend uppåt, varför vi inte anser att detta kommer att påverka Riksbankens beslut vid mötet den 6 maj. 

 

Slutsats: KPIF på 2,2 procent är så mycket lägre än Riksbankens prognos på 2,7 procent, att allt annat än en styrräntesänkning senast i juni (25:e) är orimligt. Det är mot bakgrund av dessa siffror rimligt att Riksbanken och även ECB distanserar sig från Federal Reserve (Fed) avseende räntepolitiken och sänker styrräntorna obeaktat Fed, en ”decoupling”. Skulle Riksbanken sänka styrräntan redan i maj går man före ECB, vars nästa möte i Governing Council är den 6 juni, vilket riskerar att försvaga den svenska kronan. Något annat skäl till att inte sänka styrräntan i maj kan vi inte se. Aktiemarknaden fokuserar på fel saker


Nu riktas nästan all uppmärksamhet mot Fed och om centralbanken ska sänka räntan eller inte. Men det spelar egentligen ingen större roll om räntan är 5,25-5,50 eller 5-5,25 procent. Det viktigaste för aktiemarknaden är vinstutvecklingen och Fed dröjer med den första räntesänkningen för att den amerikanska ekonomin fortsätter att utvecklas väldigt starkt, vilket är positivt. Det råder (som vanligt) ingen brist på saker att oroa sig över, som till exempel USA:s höga budgetunderskott och statsskuld, de strukturella tillväxtproblemen i Europa och kriget i Ukraina, men styrräntan i USA får oproportionerligt stor uppmärksamhet. Låt oss istället glädjas över att de amerikanska bolagen går bra och tjänar väldigt mycket pengar. Det gynnar inte minst ett litet exportberoende land som Sverige.

 

Sedan i somras har inflationen i USA legat i intervallet 3-4 procent (se röd graf nedan), vilket sannolikt är lite högre än vad Fed önskar sig. Men centralbanken räknar med att BNP ökar med 2 procent årligen de kommande tre åren och att sysselsättning fortsätter att ligga på en hög nivå. Om så blir fallet betyder det bra förutsättningar för bolagens vinster framgent. Ett optimalt scenario skulle dock vara att inflationen blir lite lägre och att styrräntan sjunker något. Nu talar mycket för att räntan måste ligga på en relativt hög nivå för att kyla ned den amerikanska ekonomin och inflationstrycket. Det är inget problem i sig, men om ekonomin försvagas kraftigt som en följd av den höga räntenivån är det ett problem, så det är en svår balansgång för Fed.

 

I Sverige har vi en helt annan situation med svaga tillväxtutsikter och sjunkande inflationstakt. Ett problem för oss svenskar med de uteblivna räntesänkningarna i USA, samtidigt som Riksbanken sannolikt sänker styrräntan inom kort, är att kronan riskerar att försvagas ytterligare. Det är förvisso bra för exportbolagen men inget vidare för oss som tycker om att semestra utomlands.

 

Att inflationen i USA har bitit sig fast på en något för hög nivå – på 3 istället för 2 procent – är inte bra men det viktigaste är hur bolagens vinster utvecklas. 2024 ser ut att bli ett lite svagare år för den globala ekonomin men enligt konsensus ska vinsttillväxten ta fart nästa år. Det talar för en (fortsatt) bra utveckling på aktiemarknaden. I skrivande stund är Stockholmsbörsen (inklusive återinvesterade utdelningar) endast 1 procent ifrån all-time-high efter en uppgång på 30 procent från botten i höstas. Det går bra nu! 


Källa: U.S. Bureau of Labor Statistics


Utveckling under året för utvalda marknader

Comments


bottom of page